آپلود عکس
فروشگاه اینترنتی ونوم - صفحه 5

جزوه انتقال انتقال حرارت (1)جزوه انتقال انتقال حرارت (1)

جزوه انتقال حرارت حاضر خلاصه‌ای ار مباحث درس انتقال حرارت ۱ می باشد که در دانشگاه شریف تدریس شده است دانشجویان عزیز می توانند از مطالب این جزوه به منظور آشنایی سریعتر با مطالب درس و یا اجتناب از جزوه‌نویسی در کلاس استفاده نمایند

دانلود جزوه انتقال انتقال حرارت (1)

جزوه انتقال حرارت
دسته بندی مکانیک
فرمت فایل docx
حجم فایل 3053 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 146

جزوه انتقال حرارت حاضر خلاصه‌ای ار مباحث درس انتقال حرارت ۱ می باشد که در دانشگاه شریف تدریس شده است. دانشجویان عزیز می توانند از مطالب این جزوه به منظور آشنایی سریعتر با مطالب درس و یا اجتناب از جزوه‌نویسی در کلاس استفاده نمایند.

عنوان

صفحه

فصل اول : مفاهیم فیزیکی و معادلات نرخ انتقال حرارت

1

1 1 : انرژی حرارتی و انتقال حرارت

2

2-1 : انتقال حرارت هدایتی

3

3 1 : ضریب هدایت حرارتی

4

4 1 : نکاتی چند از ضریب هدایت حرارتی

4

5 1 : ضریب نفوذ حرارتی

5

6 1 : انتقال حرارت جابجایی

6

7-1 : ضریب انتقال حرارت جابجایی

6

8- 1 : نکاتی چند در مورد ضریب انتقال حرارت جابجایی

7

9-1 : روشهای افزایش انتقال حرارت جابجایی

7

10-1 : انتقال حرارت تشعشعی

8

11-1 : تفاوت انتقال حرارت تشعشعی با انتقال حرارت هدایتی و جابجایی

8

12-1 : تجزیه و تحلیل مسائل انتقال حرارت

9

13-1 : خلاصه

9

فصل دوم : معادلات انتقال حرارت هدایتی

11

1-2 : معادلات انتقال حرارت هدایتی

12

2-2 : معادله انتقال حرارت یک بعدی ( دیواره )

12

3-2 : معادله کلی انتقال حرارت هدایتی سه بعدی

13

4-2 معادله انتقال حرارت هدایتی یک بعدی ( استوانه):

17

5- 2 : معادله انتقال حرارت هدایتی یک بعدی ( کروی)

19

6- 2 : خلاصه

22

فصل سوم : انتقال حرارت هدایتی پایدار و یک بعدی

23

1-3 : انتقال حرارت هدایتی پایدار و یک بعدی

24

2- 3 : انتقال حرارت هدایتی پایدار ، یک بعدی ، بدون چشمه حرارتی ، برای دیواره مسطح

24

3- 3: مقاومت حرارتی

26

4-3 : انتقال حرارت هدایتی پایدار ، یک بعدی ، با چشمه حرارتی ثابت ، در دیواره

27

5-3 : دیواره مرکب

31

6- 3: انتقال حرارت هدایتی پایدار، یک بعدی ، بدون چشمه حرارتی ، در استوانه

33

7-3 : شعاع بحرانی استوانه

35

8-3: انتقال حرارت هدایتی پایدار ، یک بعدی ، بدون چشمه حرارتی ، درکره

38

9-3 : شعاع بحرانی کره

41

10-3 : انتقال حرارت از سطوح گسترش یافته

42

11-3 : محاسبات انتقال حرارت از سطوح گسترش یافته

43

12-3 : خلاصه

48

فصل چهارم : انتقال حرارت هدایتی ، چند بعدی

50

1-4 : مقدمه

51

2 4 : روش های تحلیلی حل معادلات انتقال حرارت هدایتی

51

3- 4 : حل تحلیلی معادله حاکم بر انتقال حرارت هدایتی پایدار دو بعدی ، بدون چشمه حرارتی ، در حالت خاص

53

4- 4 : روشهای حل عددی انتقال حرارت هدایتی پایداردو بعدی ، بدون منبع حرارتی

57

5-4:هدایت حرارتی سه بعدی

62

6-4 :خلاصه

63

فصل پنجم : انتقال حرارت هدایتی ناپایدار

64

1- 5 : انتقال حرارت هدایتی ناپایدار

65

2 5 :معادله انتقال حرارت هدایتی ناپایدار یک بعدی ، بدون منبع حرارتی ، در دیواره

65

3- 5: حل تحلیلی معادله انتقال حرارت هدایتی ناپایدار دو بعدی ، بدون چشمه حرارتی

66

4- 5 : حل معادلات انتقال حرارت هدایتی ناپایدار ، بدون چشمه حرارتی

71

1-4-5 : پارامترهای بدون بعد کاربردی در انتقال حرارت هدایتی ناپایدار

71

5-5: حل معادلات انتقال حرارت هدایتی ناپایدار چند بعدی ، با استفاده از نمودارهای هیسلر

72

6 5 : سیستم ظرفیت حرارتی فشرده

73

7 -5: حل معادله توزیع دما در سیستم ظرفیت حرارتی فشرده

73

8-5: سیستم ظرفیت حرارتی فشرده بدون اثر جابجایی

76

9-5: اهمیت عدد بدون بعد بایو

79

10 5 : خلاصه

81

فصل ششم: مقدمه ای بر انتقال حرارت جابجایی

82

1-6 : مقدمه

83

2 -6 : ضریب انتقال حرارت جابجایی

83

3- 6 : اعداد بدون بعد کاربردی در انتقال حرارت جابجایی

84

4-6 : لایه مرزی سرعت

85

5-6 : لایه مرزی حرارت

86

6-6 : اهمیت لایه های مرزی

86

7- 6 : جریان آرام ومغشوش

87

8-6 : معادلات حاکم در لایه مرزی

87

1-8-6 : معادله پیوستگی

88

2-8- 6 معادله اندازه حرکت

89

1-2-8- 6 نیروی حجمی :

89

2-2- 8 - 6 نیروی سطحی :

90

10- 6 معادله انرژی :

91

11-6 معادلات حاکم درلایه مرزی ، جریان آرام ، صفحه تخت :

94

1-11-6 معادلات تجربی در لایه مرزی جریان آرام صفحه تخت :

99

2-11-6 : معادلات تجربی در لایه مرزی ، جریان مغشوش ، صفحه تخت

100

12-6 :جریان داخلی

101

13-6 :جریان سیال از روی استوانه

101

14- 6 : انتقال حرارت جابجایی روی استوانه

103

15-6 : انتقال حرارت جابجایی در داخل استوانه

105

16-6 : خلاصه

106

فصل هفتم : آشنایی با مبدلهای حرارتی

107

1-7 مبدلهای حرارتی :

108

2-7 مبدل حرارتی لوله پوسته ای :

109

3-7 تجزیه و تحلیل مبدلهای حرارتی :

111

1-3-7 محاسبات مبدلهای حرارتی به روش اختلاف دمای متوسط لگاریتمی :

111

4-7 معیارهای انتخاب جریان برای لوله یا پوسته

116

5-7 بافل ها

116

6-7 راه اندازی ، بستن ، مراقبت و نگهدار ی از مبدلهای حرارتی پوسته و لوله :

117

7-7 راه اندازی (Start –up) :

117

8 -7 بستن مبدلها :

118

9-7 بازرسی مبدلها حرارتی در حین کار کردن :

118

10-7 تمیز کردن مبدل حرارتی :

119

11-7 آزمایش مبدلهای حرارتی :

119

12-7 آزمایش پوسته (Shell Test ) :

120

13-7 آزمایش لوله ( Tube Test ) :

120

14-7 گرفتگی ( Fouling ) :

121

1-14-7 رسوب های مواد نامحلول :

121

2-14-7 رسوبهای ویژه :

121

3-14-7 رسوبهای تشکیل دهنده ناشی از واکنشهای شیمیائی :

121

4-14-7 رسوبهای تشکیل شده در اثر خوردگی :

121

5-14-7 رسوبهای بیولوژیکی :

122

6-14-7 رسوبهای ناشی از سرد شدن مایعات ( Freezing ) :

122

15-7 رشد رسوبها

122

16-7 هزینه های ناشی از تشکیل رسوب :

122

17-7 ملاحظات مربوط به طراحی :

122

18-7 مسدود شدن مسیر حرکت بخار (Vapor Locking) :

123

19-7 خلاصه :

123

ضمیمه 1: خلاصه روابط کاربردی برای حل مسائل انتقال حرارت I

125

ضمیمه 2 : نمودارهای کاربردی برای حل مسائل انتقال حرارت I

133

فصل اول

مفاهیم فیزیکی و معادلات نرخ انتقال حرارت

1 – 1 : انرژی حرارتی و انتقال حرارت

در ترمودینامیک با تبادل گرما و نقش آن آشنا شده ایم و بنابر اصل دوم ترمودینامیک چنانچه قسمتی از یک سیستم نسبت به قسمتهای دیگر سیستم اختلاف دما داشته باشد انرژی حرارتی از نقاط گرم به سمت نقاط سرد جریان می یابد و به کمک روابط ترمودینامیکی می توان وضعیت حالت تعادل ، دمای تعادل ، مقدار کل انرژی مبادله شده را بدست آورد . اما در ترمودینامیک مکانیزم انتقال گرما و روش های محاسبه نرخ انتقال گرما مورد تجزیه و تحلیل قرار نمی گیرد . لذا ترمودینامیک فقط حالت تعادلی سیستم را مورد بررسی قرار می دهد و لازمه حالت تعادلی معادله ، نبود گرادیان دماست . بعبارت دیگر انتقال گرما ذاتاً غیر تعادلی است لذا هدف ما از مطالعه انتقال گرما پاسخگویی به زمان لازم برای رسیدن به تعادل سیستم و تغییرات دما برحسب زمان و شدت انتقال گرما در هر لحظه از زمان و مکان است . بنابراین انتقال حرارت به صورت انرژی انتقال یافته از یک سیستم به سیستم دیگر در اثر وجود اختلاف دما بین دو سیستم تعریف می گردد لذا به زبان ساده تر انتقال حرارت ، ناشی از وجود اختلاف دماست پس نیروی محرکه انتقال حرارت گرادیان دماست بنابراین نرخ انتقال حرارت در یک جهت مشخص ، به میزان اختلاف دما بر واحد طول بستگی دارد و هر چه اختلاف دما بین دو سیستم زیادتر باشد نرخ انتقال حرارت بیشتر می شود .

انتقال حرارت کلاً به سه روش هدایت ، جابجایی و تابشی صورت می گیرد . در اکثر مسائل کاربردی انتقال حرارت به صورت ترکیبی از دو یا سه روش فوق می باشد .

شکل (1-1) انواع مختلف انتقال حرارت هدایتی ، جابجایی ، تشعشعی

2-1 : انتقال حرارت هدایتی

اگر دمای ناحیه ای از جسم از ناحیه ای دیگر آن بیشتر باشد حرارت از ناحیه گرمتر به سمت ناحیه سردتر جریان می یابد . این پدیده را هدایت گویند در این پدیده انتقال انرژی حرارتی به صورت جریان الکترونهای آزاد و یا انتقال انرژی ارتعاشی ذرات جسم به ذرات مجاور ، در دمای پایینتر می باشد . در این روش واسطه انتقال حرارت ساکن است ( جامدات ) لذا شدت انتقال حرارت هدایتی ( مقدار گرمای منتقل شده در واحد زمان ) متناسب با شیب دما در جسم و اندازه سطح عبوری گرما می باشد . بنابراین شدت انتقال حرارت هدایتی توسط فوریه به صورت زیر بیان گردیده است .

بعبارت دیگر رابطه (1-1) بیان می کند که هدایت حرارتی در یک محیط به هندسه ، ضخامت ، جنس ماده و اختلاف دما در عرض محیط بستگی دارد

ضریب هدایتی حرارتی: K

سطح مقطع عمود بر جهت حرارت : A

اختلاف دما: ΔT

ضخامت لایه: Δx

مقدار حرارت منتقل شده در واحد زمان : q

شکل (2-1) انتقال حرارت هدایتی یک بعدی

بنابراین قانون فوریه ، بیانگر مکانیزم انتقال حرارت به روش هدایتی است

قانون فوریه مبتنی بر تحلیل نیست بلکه یک تجربه بشری است همچنین علامت منفی در قانون فوریه بیانگر جهت کاهش انتقال دماست ، به عبارت روشن تر گرما نمی تواند از نقطه ای سرد به نقطه ای گرم نقل مکان کند. ( قانون دوم ترمودینامیک ) قانون فوریه برای تمامی حالت ( پایدار ، ناپایدار ) معتبر است . حال با توجه به رابطه (1-1) اگر گرادیان دما ثابت باشد انتقال حرارت تابع ضخامت لایه نخواهد بود زیرا به ازای هر ضخامتی مقدار انتفال حرارت ثابت خواهد بود

3 – 1 : ضریب هدایت حرارتی

ضریب هدایت حرارتی ، یک خاصیت مهم حرارتی جسم است و به نوع جسم و شرایط فیزیکی از قبیل دما و فشار آن بستگی دارد . لذا هر چه مقدار عددی ضریب هدایت حرارتی جسم بزرگتر باشد جسم هادی تر بود و مقدار بیشتری گرما از آن عبور می کند و برعکس هر چه مقدار عددی ضریب هدایت حرارتی جسم کوچکتر باشد جسم عایق تر می باشد .

4 – 1 : نکاتی چند از ضریب هدایت حرارتی

1 – ضریب هدایت حرارتی معیاری از قابلیت مواد در هدایت گرماست

2 – فلزات بیشتر از مایعات و مایعات بیشتر از گازها رسانای حرارت هستند یعنی

فلزات خالص K الیاژ < K< جامدات غیر فلزی K مایعات < K گازها < K

3 – فشار ، روی ضریب هدایت گازها و مایعات تاثیر ندارد

بستگی به جهت انتقال حرارت دارد .K 4 – برای بعضی از اجسام جامد ، مخصوصاً اجسام لیفی مقدار

سازنده ماده متخلخل متفاوت می باشد .K اجسام متخلخل با K5 -

6 – در جامدات ، ضریب هدایت حرارتی با افزایش دما کاهش می یابد .

7 - درجامدات ضریب هدایت حرارتی ، حاصل جمع امواج ارتعاشی و انرژی منتقله توسط الکترون آزاد است.

8- در گازها ، ضریب هدایت حرارتی با مجذور دما نسبت مستقیم دارد

هر ماده نیاز به داشتن دمای آن ماده است .K تابعی از دماست و برای تعیین مقدار دقیق K9 -

10 – ضریب هدایت حرارتی گازها ، معمولاً کوچکتر از است

11 – ضریب هدایت حرارتی مایعات ، با افزایش دما کاهش می یابد به جز آب و گلیسرین

12- ضریب هدایت حرارتی مایعات ، با افزایش جرم مولکولی کاهش می یابد .

13- ضریب هدایت حرارتی مایعات ، به جز اطراف تقطه سه گانه نسبت به فشار خنثی است

14 – ضریب هدایت حرارتی مایعات فلزی ، خیلی بیشتر از ضریب هدایت حرارتی مایعات غیر فلزی است.

15- ضریب هدایت حرارتی فلزات ، معیار ثابتی ندارد . بدینصورت که در بعضی از فلزات ، ضریب هدایت حرارتی با افزایش دما کاهش می یابد ( مس ) در بعضی از فلزات ، ضریب هدایت حرارتی با افزایش دما افزایـش می یابد ( آلومینیوم ) در بعضی فلزات ، ضریب هدایت حرارتی با افزایش دما بـدون تغـییر باقـی میماند ( فولاد )

16 – در دماهای بسیار پایین ، مقدار K با تغییر دما به سرعت تغییر می کند .

5 – 1 : ضریب نفوذ حرارتی

ضریب نفوذ حرارتی ، یک خاصـیت حرارتی جسم اسـت که به صـورت تعریف می شود . لذا ضریب نفوذ حرارتی بیانگر سرعت پخش یا نفوذ حرارتی در داخل جسم است یعنی هر چه مقدار عددی بیشتر باشد حرارت در داخل جسم سریعتر پخش می شود از طرفی با توجه به رابطه فوق هرچه مقدار عددی ضریب هدایت حرارتیK بیشتر باشد و یا ظرفیت حرارتی جسم ( کمتر باشد مقدار ضریب نفوذ حرارتی جسم (α) بیشتر خواهد شد.

منابع

1- Holman J.p Heat Transfer

2- Introduction to Heat Transfer F.P INCROPERA , D.P DEWITT

3- Chapman J.A Heat Transfer 2nd The macmillan

4- Kern D.Q process Heat Transfer

5- Ozisik M.N Heat Transfer A Basic Approach

6- Cengel , yunns A Heat Transfer A practical approach

7- دکتر سید حسین نوعی باغبان و دکتر محمد خشنودی انتقال حرارت ، اصول و کاربرد

8- دکتر محمد چالکش امیری اصول انتقال حرارت

دانلود جزوه انتقال انتقال حرارت (1)


برچسب ها: جزوه انتقال انتقال حرارت (1) ,
[ بازدید : 35 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ پنجشنبه 19 آبان 1401 ] [ 9:52 ] [ elhami ]

پاورپوینت درمان موفق ناباروریپاورپوینت درمان موفق ناباروری

دراین محصول به درمان ناباروری در مردان و زنان پرداخته شده و روش درمان این معضل برای خانواده های بی فرزنداین محصول با ارائه نسخه های طب اسلامی سنتی راه در مان نا زائی و ناباروری رو حل می کند

دانلود پاورپوینت درمان موفق ناباروری

نازائی و درمان آن 
علت ناباروری در مردان
علت ناباروری در زنان
اقسام عفونت های زنانا
علل نازائی زنان
بیماری های زنان
سقط جنین
درمان سنتی
درمان خانگی نازائی
تقویت اسپرم ها و اسپرم صفر
تقویت نعوظ و تقویت جنسی مردان و زنان
گیاهان دارویی تقویت 
تقویت کننده های اسپرم و رحم
درمان بیماری های رحم
زنان و نازائی
مردان و ناباروری
بهترین درمان
دسته بندی پزشکی
فرمت فایل pptx
حجم فایل 1594 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 153

این محصول در 153 اسلاید علمی زیبا جمع آوری شده است.

قابلیت ویرایش دارد.

محصول تحقیقی در مورد ناباروری زنان و مردان است که از کتب و سایت های مختلف گرد آوری شده است.

فهرست مطالب

مقدمه

عوامل نازایی

انواع عفونت ها

درمان سنتی عفونت ها

قاعدگی درد ناک

درمان آن

تکرر قاعده گی

درمان آن

عدم قاعدگی

درمان آن

عوامل ناباروری مردان

درمان آن

دیدگاه طب سنتی در مورد ناباروری

نسخه های طلایی برای درمان نازائی

نازایی یکی از دغدغه‌های اصلی زوج‌های امروزی است. در اکثر موارد ابتلا به نازایی، در صورت عدم اقدام برای بارداری پنهان است و فرد از بروز آن بی اطلاع

است. در برخی موارد نیز ناباروری با علائمی همراه است.

ناباروری و نازایی یک اختلال مختص به مردان یا زنان نیست. هم زنان و هم مردان به صورت مساوی به اختلال دچار می‌شوند.

طبق یک مطالعات صورت گرفته در دفتر مطالعات زنان آمریکا، تنها یک سوم از کل اختلالات نازایی مربوط به زنان بوده و یک سوم دیگر مربوط به مردان است. یک سوم دیگر از عوامل نازایی نیز مربوط به مسائل و اختلالات مشترک در مردان و زنان است.

بنابر این تصور اینکه عمده مشکلات نازایی مربوط به زنان است یک تصور اشتباه بوده و حقیقت ندارد. هردو جنس به یک اندازه در بروز این اختلال نقش دارند.

آندومتریوز، یکی از شایعترین بیماری های زنان است. این بیماری در زنان سنین باروری بیشتر در حداقل ۵ تا ۱۰ درصد این رده سنی دیده می شود. آندومتریوز به معنی رشد نا به جای بافت آندومتر ( لایه داخلی رحم) در مکان های نا به جا مثل روی تخمدان ها، حفره لگن و پشت رحم می باشد. در سیکل های طبیعی قاعدگی، لایه داخلی رحم یا اندومتر ریزش کرده و از بدن دفع می شود.

دانلود پاورپوینت درمان موفق ناباروری


برچسب ها: پاورپوینت درمان موفق ناباروری ,
[ بازدید : 37 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]
[ چهارشنبه 11 آبان 1401 ] [ 9:32 ] [ elhami ]

پاورپوینت آموزشی درس اول زبان انگلیسی پایه هفتمپاورپوینت آموزشی درس اول زبان انگلیسی پایه هفتم

این فایل آموزشی مربوط به مبحاحث درس اول زبان انگلیسی پایه هفتم است که داری 31 اسلاید است

دانلود پاورپوینت آموزشی درس اول زبان انگلیسی پایه هفتم

زبان انگلیسی هفتم
انگلیسی هفتم درس اول پایه هفتم
دسته بندی زبان های خارجی
فرمت فایل pptx
حجم فایل 17666 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 31

این فایل آموزشی مربوط به مبحاحث درس اول زبان انگلیسی پایه هفتم است که داری 31 اسلاید است.
در این فایل آموزشی که بصورت پاورپوینت است، بخش اول شامل: واژگان جدید درس اول همراه با تلفظ و تصاویر زیبا می باشد.
آموزش الفبای انگلیسی، به همراه آهنگ و تلفظ صحیح حروف ، چند نکته کاربردی در مورد حروف الفبا، حروف صدادار و بی صدا در انگلیسی ،
آموزش اعداد و رنک ها در انگلیسی همراه با تصاویر زیبا و تلفظ انگلیسی آنها
لغات جدید درس اول همراه با تصاویر زیبا و معنی فارسی و تلفظ انگلیسی
آموزش ضمایر فاعلی
آموزش مکالمه درسا اول به همراه ترجمه و فایل صوتی
تمرین 1 و 2 کتاب به همراه صوت و ترجمه
بخش گرامر درس اول به همراه تمام نکات گرامری مربوط به پایه هفتم

دانلود پاورپوینت آموزشی درس اول زبان انگلیسی پایه هفتم


برچسب ها: پاورپوینت آموزشی درس اول زبان انگلیسی پایه هفتم ,
[ بازدید : 39 ] [ امتیاز : 2 ] [ نظر شما :
]
[ شنبه 7 آبان 1401 ] [ 9:42 ] [ elhami ]

پاورپوینت مشارکت کارکنان در سازمان هاپاورپوینت مشارکت کارکنان در سازمان ها

دانلود پاورپوینت با موضوع مشارکت کارکنان در سازمان ها، در قالب ppt و در 34 اسلاید، قابل ویرایش، شامل مدیریت مشاركتی به مفهوم چیست، اهمیت مدیریت مشاركتی، مزایای مدیریت مشارکتی، ویژگی های سازمان مشارکت جو، هدف مدیریت مشاركتی، معایب كار تیمی، بهبود عملكرد مدیریت مشاركتی، موانع اجرای نظام مشارکتی، لزوم آموزش و بستر سازی، تعریف انگیزش، عواملی كه در مسی

دانلود پاورپوینت مشارکت کارکنان در سازمان ها

پاورپوینت مشارکت کارکنان در سازمان ها
مشارکت کارکنان در سازمان ها
مفهوم مدیریت مشاركتی 
اهمیت مدیریت مشاركتی
مزایای مدیریت مشارکتی 
ویژگی های سازمان مشارکت جو
هدف مدیریت مشاركتی
معایب كار تیمی 
بهبود عملكرد مدیریت مشاركتی
موانع اجرای نظام مشارکتی
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل ppt
حجم فایل 707 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 34

دانلود پاورپوینت با موضوع مشارکت کارکنان در سازمان ها، در قالب ppt و در 34 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

مدیریت مشاركتی به مفهوم چیست؟

اهمیت مدیریت مشاركتی

مزایای مدیریت مشارکتی

ویژگی های سازمان مشارکت جو

هدف مدیریت مشاركتی

معایب كار تیمی

بهبود عملكرد مدیریت مشاركتی

موانع اجرای نظام مشارکتی

لزوم آموزش و بستر سازی

تعریف انگیزش

عواملی كه در مسیر خلاف توانمندسازی كاركنان حركت می نمایند

عواملی كه موجب توانمندسازی كاركنان می گردد

تجربه نظام پیشنهادها در سازمان های كوچك

منافع مشاركت كاركنان در تفكر و اندیشه سازمانی

نتیجه گیری

قسمتی از متن:

هدف مدیریت مشاركتی ایجاد انگیزش در كاركنان برای ترغیب آنان به مشاركت در فعالیتهای مختلف سازمان است. در ابتدا نگرش مدیران به مقولة مدیریت مشاركتی یك نگرش صرفاً انسانی و مبتنی بر رضایتمندی كاركنان بود اما به مرور، این نگرش نگاه انسانی به كاركنان، به عنوان منبع با ارزش سازمان، تغییر یافت. مدیریت مشاركتی كاهش دادن قدرت متمركز و حركت این قدرت تمركز به سوی كاركنان و تقسیم آن میان آنان است.

توضیحات:

این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع " مشارکت کارکنان در سازمان ها " می باشد که در حجم 34 اسلاید، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند توسط دانشجویان به عنوان ارائه کلاسی مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت گردیده است و قالب آن را نیز به دلخواه می توان تغییر داد.

دانلود پاورپوینت مشارکت کارکنان در سازمان ها


برچسب ها: پاورپوینت مشارکت کارکنان در سازمان ها ,
[ بازدید : 39 ] [ امتیاز : 2 ] [ نظر شما :
]
[ چهارشنبه 4 آبان 1401 ] [ 9:54 ] [ elhami ]

پشت سن ولادت حضرت محمدمشخصات این اثر فرمت اثر از نوع jpg و لایه باز نمی باشد ابعاد اثر عرض 212 سانتی متر × ارتفاع 300 سانتی متر و رزولوشن 119dpi حجم فایل دانلودی 3190 MB کد اثر T615696643
دسته بندی فایل های لایه باز و PSD
بازدید ها 4
فرمت فایل zip
حجم فایل 32673 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1
پشت سن ولادت حضرت محمد

فروشنده فایل

کد کاربری 28810
کاربر
مشخصات این اثر :
 • فرمت اثر
  از نوع jpg و لایه باز نمی باشد
 • ابعاد اثر
  عرض 212 سانتی متر × ارتفاع 300 سانتی متر و رزولوشن 119dpi
 • حجم فایل دانلودی
  31.90 MB
 • کد اثر
  T-615696643


برچسب ها: پشت سن ولادت حضرت محمد T-615696643 ,
[ بازدید : 39 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ سه شنبه 3 آبان 1401 ] [ 12:33 ] [ elhami ]

hj


jjjjjjj


[ بازدید : 37 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ سه شنبه 3 آبان 1401 ] [ 12:11 ] [ elhami ]

پاورپوینت بیانیه ماموریت، چشم انداز، ارزش ها دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان بیانیه ماموریت،پاورپوینت بیانیه ماموریت، چشم انداز، ارزش ها

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان بیانیه ماموریت، چشم انداز، ارزش ها در حجم 33 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درسهای مدیریت استراتژیک و مدیریت استراتژیک پیشرفته رشته های مجموعه مدیریت

دانلود پاورپوینت بیانیه ماموریت، چشم انداز، ارزش ها

دانلود پاورپوینت بیانیه ماموریت چشم انداز ارزش ها 
تعریف ماموریت سازمان
ماهیت ماموریت
اهمیت ماموریت
اجزای ماموریت
تعریف چشم انداز
اجزای چشم انداز
ویژگی های چشم انداز
تفاوت ماموریت و چشم انداز
ارزش های محوری سازمان
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل pptx
حجم فایل 3370 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 33

عنوان: پاورپوینت بیانیه ماموریت، چشم انداز، ارزش ها

فرمت: پاورپوینت ( قابل ویرایش )

تعداد اسلاید: 33 اسلاید

دسته: مدیریت (ویژه ارائه کلاسی درسهای مدیریت استراتژیک- مدیریت استراتژیک پیشرفته)

این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان " بیانیه ماموریت، چشم انداز، ارزش ها " در حجم 33 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات بسیار کامل می باشد که می تواند جهت ارائه در کلاس (به عنوان سمینار یا کنفرانس) درسهای مدیریت استراتژیک- مدیریت استراتژیک پیشرفته رشته های مجموعه مدیریت مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

تعریف مأموریت سازمان

ماهیت ماموریت

اهمیت ماموریت

اجزای ماموریت

تعریف چشم انداز

اجزای چشم انداز

ویژگی های چشم انداز

تفاوت ماموریت و چشم انداز

ارزش های محوری سازمان

نمونه هایی از بیانیه ماموریت شركت های ایرانی و خارجی

منابع

نمونه تحقیق مربوط به این مبحث

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

دانلود پاورپوینت بیانیه ماموریت، چشم انداز، ارزش ها


برچسب ها: پاورپوینت بیانیه ماموریت، چشم انداز، ارزش ها ,
[ بازدید : 39 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ دوشنبه 2 آبان 1401 ] [ 9:24 ] [ elhami ]

دانلود وکتور صلوات برای برش شبرنگ و برش لیزری


دانلود وکتور صلوات برای برش شبرنگ و برش لیزری

وكتور صلوات بر محمد افقی لایه باز وکتور صلوات وکتور لایه باز صلوات طرح کورل وکتور صلوات

دانلود دانلود وکتور صلوات برای برش شبرنگ و برش لیزری

وكتور صلوات بر محمد افقی لایه باز 
 وکتور صلوات 
 وکتور لایه باز صلوات 
طرح کورل وکتور صلوات
دسته بندی فایل های لایه باز و PSD
فرمت فایل zip
حجم فایل 3139 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1

دانلود وکتور صلوات برای برش شبرنگ و برش لیزری

طرح وکتور صلوات

دارای دو فایل با پسوندهای Ai و eps و یک فایل پی دی اف

قابل ویرایش با برنامه ایلاستراتور

مناسب برای چاپ

قبل از اجرا در برنامه از حالت زیپ خارج کنید

دانلود دانلود وکتور صلوات برای برش شبرنگ و برش لیزری


برچسب ها: دانلود وکتور صلوات برای برش شبرنگ و برش لیزری ,
[ بازدید : 42 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ يکشنبه 1 آبان 1401 ] [ 9:50 ] [ elhami ]

دانلود اندیکاتور باینری اپشن بدون اصلاحی (فوق العاده قوی)دانلود اندیکاتور باینری اپشن بدون اصلاحی (فوق العاده قوی)

اندیکاتور غیر اصلاحی باینریخرید استراتژی باینری آپشناندیکاتور غیر اصلاحی اسکالپبهترین استراتژی باینری آپشن در تایم شصت ثانیهاستراتژی باینری آپشن الپاریاستراتژیباینری اپشن بدون اندیکاتوردانلود اندیکاتور غیر اصلاحی باینری آپشناستراتژی باینری آپشن با 90 درصد موفقیت

دانلود دانلود اندیکاتور باینری اپشن بدون اصلاحی (فوق العاده قوی)

اندیکاتور غیر اصلاحی باینری
خرید استراتژی باینری آپشن
اندیکاتور غیر اصلاحی اسکالپ
بهترین استراتژی باینری آپشن در تایم شصت ثانیه
استراتژی باینری آپشن الپاری
استراتژی باینری اپشن بدون اندیکاتور
دانلود اندیکاتور غیر اصلاحی باینری آپشن
استراتژی باینری آپشن با 90 درصد موفقیت
دسته بندی بورس و کالا
فرمت فایل zip
حجم فایل 24 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1

تنها اندیکاتور غیر اصلاحی باینری اپشن با درصد خطای کم

اندیکاتور غیر اصلاحی باینری-خرید استراتژی باینری آپشن-اندیکاتور غیر اصلاحی اسکالپ-بهترین استراتژی باینری آپشن در تایم شصت ثانیه-استراتژی باینری آپشن الپاری-استراتژی-باینری اپشن بدون اندیکاتور-دانلود اندیکاتور غیر اصلاحی باینری آپشن-استراتژی باینری آپشن با 90 درصد موفقیت-اندیکاتور فارکس-ربات ترید فارکس

دانلود دانلود اندیکاتور باینری اپشن بدون اصلاحی (فوق العاده قوی)


برچسب ها: دانلود اندیکاتور باینری اپشن بدون اصلاحی (فوق العاده قوی) ,
[ بازدید : 49 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ شنبه 30 مهر 1401 ] [ 10:22 ] [ elhami ]

پوشه ایران


آپلود عکس


برچسب ها: پوشه ,
[ بازدید : 40 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ سه شنبه 26 مهر 1401 ] [ 12:06 ] [ elhami ]
ساخت وبلاگ تالار قیمت ویلچر برقی نوار خطربرق نوار خطر آب و فاضلاب نایلون حبابدار عطر مردانه اورجینال لیزر فوتونا گلچین کلاه کاسکت تجهیزات نمازخانه مجله مثبت زندگی سبد پلاستیکی خرید وسایل شهربازی تولید کننده دیگ بخار تجهیزات آشپزخانه صنعتی پارچه برزنت مجله زندگی بهتر خرید آنتی ویروس خرید بک لینک خرید آنتی ویروس
بستن تبلیغات [X]